प्रदेश सभाको मिति २०७५।०१।०३ गते बसेको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा १९९ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि यस कार्यालयमा पेश हुन आएको “प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” लाई आज मिति २०७५।०१।०६ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ बैशाख ६ गते बिहीबार ।

(सनत कुमार दुवाडी)
सचिव

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति