प्रदेश सभाको मिति २०७५।०२।३० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५” र “प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ” लाई आज मिति २०७५।०२।३१ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ जेठ ३१ गते बिहीबार ।

(कमलप्रसाद घिमिरे)
प्रवक्ता