प्रदेश सभाको मिति २०७५।०३।१४ र २०७५।०३।२० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७५)” र “आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश नं. ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५)” लाई आज मिति २०७५।०३।२६ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ आषाढ २६ गते मंगलबार ।

(कमलप्रसाद घिमिरे)
प्रवक्ता