प्रदेश सभाको मिति २०७५।०४।२० र २०७५।०४।१४ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” लाई आज मिति २०७५।०४।२८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ श्रावण २८ गते सोमबार ।

(कमलप्रसाद घिमिरे)
प्रवक्ता