विधेयक प्रमाणीकरण


प्रदेश सभाको मिति २०७५।११।२६ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको विधेयक, “प्रदेश नं. ५, जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” लाई आज मिति २०७५।१२।१० गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।

मितिः २०७५ चैत्र १० गते आइतबार ।

(शालिकराम आचार्य)
उप सचिव