विज्ञप्तीप्रदेश सभाको मिति २०७५।१२।१० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” “प्रदेश नं. ५, बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”लाई मिति २०७६।०१।०८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७६ बैशाख १० गते मंगलबार ।

(शालिकराम आचार्य)
उप सचिव