विधेयक प्रमाणीकरण


प्रदेश सभाको विभिन्न मितिमा बसेका बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरुलाई माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

क्र.सं. प्रदेश सभाबाट पारित मिति विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
२०७५।१२।२७ प्रदेश नं. ५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२३
२०७५।१२।२७ प्रदेश नं. ५, प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२३
२०७५।१२।२७ प्रदेश नं. ५, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२३
२०७५।१२।२५ प्रदेश नं. ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक २०७६।०१।२४
२०७५।१२।२५ प्रदेश नं. ५, तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२४
२०७६।०१।०८ प्रदेश नं. ५,  जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२४
२०७६।०१।०९ प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२४
२०७६।०१।१५ प्रदेश नं. ५, संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०१।२४

मितिः २०७६ साल बैशाख २५ गते बुधबार ।           

(सनत कुमार दुवाडी)

सचिव