विधेयक प्रमाणीकरण


प्रदेश सभाको विभिन्न मितिमा बसेका बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरुलाई माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको  धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

क्र.सं. प्रदेश सभाबाट पारित मिति विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०१।०८ प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।१४
२०७६।०१।२२ गाउँ सभा/नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।१४
२०७६।०१।१९ प्रदेश नं. ५,  खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।१४
२०७५।१२।२६ प्रदेश नं. ५, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।१४


मितिः २०७६ साल जेष्ठ १५ गते बुधबार ।                        

                       (शालिकराम आचार्य)
            प्रवक्ता