विधेयक प्रमाणीकरण


प्रदेश सभाको विभिन्न मितिमा बसेका बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरुलाई माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको  धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

क्र.सं. प्रदेश सभाबाट पारित मिति विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०१।१९ प्रदेश नं. ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।२१
२०७६।०१।२२ प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।२१
२०७५।१२।२४ प्रदेश नं. ५, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०२।२१

मितिः २०७६ साल जेष्ठ २३ गते बिहीबार ।                                                                     

(शालिकराम आचार्य)
प्रवक्ता