विधेयक प्रमाणीकरण


प्रदेश सभाको मिति २०७६।०३।०९ गते बसेकाे बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरुलाई माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको  धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

क्र.सं. प्रदेश सभाबाट पारित मिति विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०३।०९ प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६।०३।१२
२०७६।०३।०९ आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश नं. ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०३।१२

मितिः २०७६ साल असार १२ गते बिहिबार ।                  

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता