विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरुलाई माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको  धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

तपसिल

क्र.सं. प्रदेश सभाबाट पारित मिति विधेयकको नाम प्रमाणीकरण मिति
२०७६।०५।१८ साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०६।०१
२०७६।०४।२१ प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०६।०१
२०७६।०४।२१ सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०६।०१
२०७६।०५।२२ प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६।०६।०१
२०७६।०५।२३ प्रदेश नं. ५, सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६।०६।०१

मितिः २०७६ साल आश्विन १ गते बुधबार ।                     

(चिरञ्जिवी पौडेल)
नि. सचिव

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति