विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७६/११/१८ गते बसेको बैठकबाट पारित सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) वमोजिम मिति २०७६।१२।१४ मा प्रमाणिकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति: २०७६ साल चैत्र १४ गते शुक्रवार, वुटवल ।

                                                     (चिरञ्जिवी पौडेल)
                                                                     प्रवक्ता