प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७७/०२/१७ गते र मिति २०७७/०२/३२ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका तपसिल बमोजिमका विधेयकहरु माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल:

क्रमसंख्याप्रदेश सभावाट पारित मितिविधेयकको नामप्रमाणिकरण मिति
२०७७/०२/१७वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७७/०३/१६
२०७७/०२/३२सडक निर्माण, मर्मत-संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७७/०३/१६

मितिः २०७७ साल आषाढ १६ गते मंगलवार, बुटवल ।

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता