प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७७/०३/२२ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको तपसिल बमोजिमको विधेयक माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल:

क्र.सं.

प्रदेश सभावाट पारित मिति

विधेयकको नाम

प्रमाणिकरण मिति

२०७७।०३।२२

æस्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकÆ

२०७७।०३।२४

मितिः २०७७ साल आषाढ २४ गते बुधवार, बुटवल ।

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता