प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७७/०३/१५ र १६ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको तपसिल बमोजिमको विधेयक माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिलः

क्र.स.प्रदेश सभाबाट पारित मितिविधेयको नामप्रमाणीकरण मिति
२०७७/०३/१५” आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश नं. ५, प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”२०७७/०४/१
२०७७/०३/१६“प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक”२०७७/०४/१

मितिः २०७७ साल श्रावण १ गते विहिवार, बुटवल ।

(सावित्रा ज्ञवाली)
शाखा अधिकृत

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति