सम्पर्क

 

 प्रल्हाद पोखरेल

सचिव

फोन नंः ०७१-५४०३९४
मोवाइल न‌ंः ९८४१३६०२४१
इमेल ठेगानाः pralhad.pokhrel@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गूगल म्यापमा हाम्रो लोकेशन

सम्पर्क ठेगानाः

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल, नेपाल
कार्यालयको फोन नम्बरः ०७१-५४०३९६
प्रदेश प्रमुखको सचिवालय: ०७१-५४३३३६
कार्यालयको फ्याक्स नम्बरः ०७१-५४३३३६
वेभसाइट ठेगानाः www.ocos.p5.gov.np
इमेल ठेगाना : off.chiefofstate5@gmail.com