विज्ञप्ति


मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नं. ५ बाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका अन्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम आज मिति २०७६।०५।२५ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यू समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद डि.सी.ले आ.ब. २०७५।०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

मितिः २०७६ साल भाद्र २५ गते बुधबार ।      

(चिरञ्जिवी पौडेल)
नि. सचिव

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति