प्रेस विज्ञप्ति


मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका अन्य न्यायाधिवक्ताको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहे बमोजिम आज मिति २०७७।७।२ का दिन माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यू समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद डि.सी. ज्यूले आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

२०७७ साल कार्तिक २ गते आइतवार

चिरन्जिवी पौडेल
 नि.सचिव

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति